Про журнал

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«БІЗНЕС, ІННОВАЦІЇ, МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

 

COLLECTION OF THESES INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE

«BUSINESS, INNOVATION, MANAGEMENT: PROBLEMS AND PERSPECTIVES »

 

Поточний номер

2021: ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи»
					##issue.viewIssueIdentification##

Подано результати науково-дослідницької роботи з питань теоретичних та прикладних засад розвитку бізнесу та менеджменту; менеджменту міжнародного бізнесу в умовах глобалізації; інновацій та підприємництва як основу економічного зростання країни; управління ланцюгами поставок у стратегії розвитку підприємства.
Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів та студентів економічних, технічних та гуманітарних спеціальностей.

Опубліковано: 2021-05-17

Весь випуск

Секція 1. Сучасні тенденції розвитку бізнесу та менеджменту

Секція 2. Менеджмент міжнародного бізнесу в умовах глобалізації.

Секція 3. Інновації та підприємництво як основа економічного зростання країни.

Секція 4. Управління ланцюгами поставок у стратегії розвитку підприємств

Переглянути всі випуски

Шановні учасники

I Міжнародної науково-практичної конференції

«Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи»!

  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» сьогодні - найбільший навчально-науковий центр України, в якому поєднано навчальний, науково-інноваційний потенціали та широко впроваджуються наукові розробки. Протягом 120-річної історії розвитку нашого славетного університету науці завжди приділялось значна увага, тому започаткування кафедрою менеджменту I Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи» стало однією із сторінок успішного розвитку Факультету менеджменту та маркетингу.

  У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань розвитку бізнесу, менеджменту та інновацій.

  Тематика наукових досліджень охоплює актуальні проблеми трансформацій в бізнесі як передумов формування новітніх управлінських концепцій; окреслює проблеми та перспективи розвитку менеджменту міжнародного бізнесу в сучасному глобальному економічному середовищі; визначає цільові орієнтири та напрями забезпечення інноваційного розвитку підприємств; досліджує проблеми інвестування інноваційної діяльності суб’єктів господарювання і представляє форми та механізми розвитку інноваційного підприємництва; виявляє зміни бізнес-моделей організації діяльності підприємств в умовах діджиталізації (цифровізації) бізнесу та суспільства, визначає перспективи використання сучасних цифрових технологій для потреб удосконалення комунікацій в бізнесі та в адмініструванні; відображає проблеми цифрових трансформацій бізнесу в контексті розвитку Індустрії 4.0 в Україні і формулює основні перспективи діджиталізації бізнес-процесів на підприємствах; приділяє увагу новим концепціям управління в умовах формування, інтеграції та співробітництва в ланцюгах поставок, а також реалізації стратегій розвитку суб’єктів господарювання, орієнтованих на ефективне забезпечення економічної безпеки й поглиблення співпраці України і ЄС; відображає основні напрями удосконалення управління знаннями; представляє результати дослідження розвитку цифрових трансформацій бізнесу і логістики Інтернет-середовища.

  Переконані, що поєднання професіоналізму, знань, мудрості досвідчених вчених з творчим потенціалом і завзятістю молодих науковців є драйверами розвитку вітчизняного менеджменту, бізнесу та інновацій.

  Зберігаючи зв'язок поколінь, щиро дякуючи нашим давнім партнерам і радо запрошуючи усіх бажаючих, творімо й надалі сучасні підходи до управління разом!

  Сподіваємось, що подані матеріали знайдуть вдячного читача і будуть слугувати поширенню наукових дискусій з теоретичних та практичних питань розвитку вітчизняного менеджменту, бізнесу та інновацій.

  З повагою, колективи програмного та організаційного комітетів конференції.

  Dear participants

  of the I International scientific-practical Conference

  «Business, innovation, management: problems and perspectivesи»!

   National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» is the largest educational and scientific center of Ukraine, which combines educational, scientific and innovation potentials and widely implement scientific developments. During the 120-year history of the development of our glorious university, science has always been given considerable attention, which is why the launch of the I International Scientific-Practical Conference «Business, Innovation, Management: Problems And Perspectives» by the Department of Management became one of the pages of successful development of the Faculty of Management and Marketing.

   The collection of theses highlights the results of scientific research on topical issues of business development, management and innovation.

   Research topics cover current problems of transformations in business as prerequisites for formation of new managerial concepts; outline the problems and perspectives of international business management development in today's global economic environment; define the targets and directions of providing innovative development of enterprises; research problems of investing in innovative activity of business entities and present forms and mechanisms of development of innovative entrepreneurship; identify changes in business models of business organization in terms of digitization of business and society, identify the perspectives of using modern digital technologies for the needs of improving communications in business and administration; reflect the problems of digital business transformations in the context of the development of Industry 4.0 in Ukraine and formulate the main perspectives of business process digitization at enterprises; pay attention to new management concepts in terms of formation, integration and cooperation in the supply chains, as well as implementation of economic entities' development strategies aimed at effective economic security and deepening cooperation between Ukraine and the EU; reflect the main directions of improvement of knowledge management; present the results of research into the development of digital business transformation and logistics of the Internet environment.

   We are confident that the combination of professionalism, knowledge, wisdom of experienced scientists with the creative potential and perseverance of young scientists are drivers of the development of national management, business and innovation.

   Keeping generations connected, sincerely thanking our long-standing partners and welcoming everyone, let’s continue to create modern approaches to management together!

   We hope that the submitted materials will find a grateful reader and serve to spread scientific discussions on theoretical and practical issues of development of national management, business and innovation.

   Sincerely, members of the program and organizational committees of the conference.

   ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ РОЗМІЩЕНІ У ВКЛАДЦІ "ПОТОЧНИЙ ВИПУСК"

   СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:

   1. Секція 1. Тенденції розвитку бізнесу та менеджменту. http://confmanagement.kpi.ua/proc/issue/view/%D0%91%D0%86%D0%9C
   2. Секція 2. Менеджмент міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. http://confmanagement.kpi.ua/proc/issue/view/%D0%91%D0%86%D0%9C
   3. Секція 3. Інновації та підприємництво як основа економічного зростання країни. http://confmanagement.kpi.ua/proc/issue/view/%D0%91%D0%86%D0%9C
   4. Секція 4. Управління ланцюгами поставок у стратегії розвитку підприємств. http://confmanagement.kpi.ua/proc/issue/view/%D0%91%D0%86%D0%9C

   Робоча мова конференції: українська, англійська.

    

   Участь у конференції передбачає:

   • Публікацію тез. За результатами конференції буде виданий Збірник тез конференції.
   • Публікацію тез та можливість безкоштовно подати статтю до електронного Збірника наукових праць «Сучасні підходи до управління підприємством».