ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС

Автор(и)

Ключові слова:

глобалізація, міжнародний бізнес

Анотація

Сучасний етап розвитку характеризується усвідомленням взаємозалежності, взаємопов’язаності народів, країн, структур, інститутів і громадян. В науці цей етап отримав назву «глобалізація». Світ розвивається, а разом з ним торгівля та бізнес зазнають величезних змін. Товари та послуги з будь-якої країни легко доступні в усьому світі, і хоча коріння глобалізації досить давні, цей аспект є досить новим.
Глобалізацію можна визначити як процес наближення економік країн світу одна до одної зумовлений соціальними, економічними та політичними чинниками з метою отримання позитивного результату, що активно розвивається завдяки поширенню інформаційних технологій. Глобалізація призвела до того, що ведення бізнесу не лише на території своєї країни стало можливим не лише для великих компаній, які володіють значними потужностями та фінансовими ресурсами, а й для всіх бажаючих підприємств,адже відбувається усунення бар’єрів для ведення господарської діяльності [1].
Одним з найяскравіших прикладів впливу глобалізації на економіку країн світу може бути знаменитий шовковий шлях, який з'єднав Китай з Європою. Торгівля та бізнес між країнами були досить поширеними, а пошук нових ринків навіть призвів до відкриття нових континентів. Але торгівля того часу була непростою справою. Шовк, прянощі, дорогоцінне каміння — все це було придбано з великими труднощами і за високими цінами.
Однак після промислової революції, яка відкинула застарілі способи виробництва та започаткувала еру масового виробництва товарів, явище під назвою глобалізація зазнало радикально нового значення. Фабричне виробництво, покращений розподіл і доступність товарів на різних ринках спричинили подальше зростання попиту. Було створено все більше підприємств, що продають товари першої необхідності, такі як оброблені харчові продукти, ліки, предмети домашнього вжитку та бажані предмети, такі як ювелірні вироби, модні автомобілі тощо. Таким чином, глобалізація значним чином змінила умови ведення господарської діяльності, і цьому значною мірою сприяли значні зміни в технологіях розподілу та комунікацій, а також у техніці виробництва.

Використання новітніх технологій лідерами ринку дозволяє їм примножити власні прибутки, збільшивши таким чином розрив між ними та менш інноваційними підприємствами. Глобалізаційні процеси в поєднанні з мінливістю бізнес-середовища зумовлюють необхідність постіного оновлення наявних теоретичних концепцій управління підприємствами [2].
Основними елементами глобалізації є: торговельні угоди, транскордонні потоки капіталу, міграційні моделі, поширення технологій та передача інформації є основними елементами глобалізації. Торгівельні угоди пришвидшують торгівлю з іншими країнами та міжнародним бізнесом, внаслідок чого збільшується вільний потік товарів, інформації та капіталу. В умовах глобальної нестабільності транскордонні потоки капіталу є нестійкими, змінюється їх спрямованість, структура та регіональні напрямки. Зміни припливу та відпливу іноземного капіталу суперечливо впливають на економіку, фінанси та банківські системи. Що стосується моделей міграції, глобалізація також включає еміграцію та імміграцію потенційних працівників, що спричинено нестабільністю виробничих витрат на ринку праці. Це важливо для компаній, які поширюють технології та ведуть міжнародний бізнес, оскільки технології швидко поширюються з новими процесами та альтернативами у виробництві продукції.
Глобалізація призводить до зростання конкуренції між компаніями на ринку. Компанії конкурують за ціну та собівартість продукції чи послуг, якість продукції чи послуг, використання технології у виробництві, цільовий ринок та інші аспекти. Виробництво продукту або послуг з найнижчими витратами, ціною та високою якістю, може дозволити успішно вести бізнес на світовому ринку.
Важливим аспектом глобалізації є збільшення рівня використання технологій у країнах, що розвиваються, і слаборозвинених. Наприклад, через глобалізацію розвинені країни можуть інвестувати в країни з нижчим рівнем розвитком з метою отримання переваг у вартості робочої сили, а також впроваджувати власні технології та використовують їх у виробництві, сільському господарстві та інших галузях. Це приносить користь країнам, що розвиваються, і слаборозвиненим, а також прискорює їх економічне зростання.
Вплив глобалізації на міжнародний бізнес спричиняє зниження торгових та інвестиційних бар’єрів. Таким чином пришвидшується обіг товарів та послуг при міжнародній торгівлі, а також збільшується обсяг прямих іноземних інвестицій. Багато бар'єрів міжнародної торгівлі пов'язані з вищими тарифами на імпорт промислових товарів або послуг. Це пояснюється тим, що тарифи покликані захистити вітчизняну промисловість від іноземної конкуренції.
Більш інтегровані та взаємозалежні економічні системи також матимуть багато позитивних наслідків. Нові продукти швидко виводяться на ринок менш ніж за рік і пропонують незаперечні переваги для комерційної діяльності. Далі компанія може розширити свій бізнес на світовий ринок і тоді створить гарний імідж і репутацію серед споживачів і хороше сприйняття організацій. Крім того, організації можуть оцінити нові джерела, нові технології та джерела фінансування. Позитивний вплив створює унікальне ім'я бренду на світовому ринку. Таким чином, він матиме менші витрати, оскільки використовує однакову концепцію продуктів і однакову стратегію для націлювання на однакові сегменти споживачів на всіх ринках.
Глобалізація приносить користь не лише організаціям, а й споживачам і країнам. Споживачі можуть мати якісну продукцію, продукцію за нижчою ціною та більше можливостей для порівняння однотипних продуктів, а потім приймати рішення про покупку на світовому ринку. Це також підвищує ринкову демократію. Нарешті, глобалізація підвищує рівень життя в країнах, що розвиваються, і врозвинених країнах [3 c. 8]. Як наслідок глобалізації є збільшення можливостей у всіх країнах, завдяки зростанню кількості галузей промисловості та ресурсів. Зростання промисловості створило багато можливостей для роботи, і більше людей отримують фінансові вигоди, виїжджаючи за кордон. Це також збільшує рівень імміграції, таким чином даючи людям можливість розвиватися економічно та соціально. Зростання кількості країн з іноземними інвестиціями сприяє швидкому розвитку всіх промислових і місцевих міст, до чого кожна країна повинна бути відкритою, оскільки це дуже сприятливий бізнес. Наприклад, іноземні інвестори вкладають великі капітали в деякі галузі. Галузі використовують капітал для проведення досліджень і розробок, щоб вони могли збільшити технологію виробництва та зростання галузей.
Однак глобалізація має недоліки або проблеми для фірми, яка розширює свій ринок на глобальному рівні. Перший вплив – це політична стабільність, оскільки вона є важливим фактором сприяння прямим іноземним інвестиціям і підприємницькій діяльності. Таким чином, це знижує можливості отримання прибутку від політично нестабільної країни. Другий вплив – це бюрократія, яка може спричинити труднощі для глобальних корпорацій у веденні їхньої господарської діяльності. Третій вплив – це коливання курсів валют. Курс обміну валют означає ціну валюти однієї країни в перерахунку на валюту іншої країни. Коливання валютних курсів можуть виявитися перешкодою для діяльності фірми в іноземній країні. Крім того, корупція може обмежити комерційну діяльність та інвестиції в іноземній країні. Однак сьогодні багато країн прагнуть захищати свою національну промисловість, це як явище, яке негативно впливає на розвиток глобальних компаній. Що стосується нетарифних тарифів, митні ліцензії на імпорт також призведуть до затримки підприємницької діяльності. Виклики для фірм також виникнуть через промислове піратство, яке є масовим явищем, яке руйнує дорогу розробку та дослідницьку діяльність фірми. Таким чином, фірми повинні отримати захист від урядових актів, щоб гарантувати, що їхню продукцію не легко імітувати іншими людьми. Тоді фірми, які розширюють свій ринок до глобального рівня, призводять до сильної конкуренції. Фірма не тільки конкурує з місцевими в іноземній країні, але й конкурує з глобальними корпораціями. Крім того, управління міжнародним бізнесом є складнішим, ніж місцевим, з точки зору різних традицій, культури, переконань, споживчої поведінки та ставлення. Не можна нехтувати такими факторами, як захист навколишнього середовища, права людини та закони в іноземній країні, оскільки будь-які помилки призведуть до краху бізнесу. І, помилки в управлінні спричиняють величезні грошові втрати та є ще одним викликом для транснаціональних корпорацій із багатьма філіями по всьому світу.
Тож, в загальному глобалізація є потужним реальним аспектом нової світової системи, яка є однією з найвпливовіших сил майбутнього курсу нації чи країни. Вона дозволяє великим компаніям досягти ефекту масштабу, який зменшує витрати та ціни, що, у свою чергу, підтримує подальше економічне зростання та забезпечує більшу рівність багатства в усьому світі.

Посилання

Бондар В. Глобальна конкуренція як вирішальний фактор активізації інноваційної діяльності підприємства. Економіка сьогодення: планування, управління та аналіз: 27.11.2021. / ГО «Львівська економічна фундація». Львів: ЛЕФ, 2021. С. 34-37.

Бондар В. Вплив експортного потенціалу в умовах кризи зед, фінансово-економічних ризиків та глобалізації. Формування механізму зміцнення

конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах, 01-02.06.2022. Т. : ФОП Паляниця В.А., 2022. С. 8-10.

Панкратова О. М. Глобалізація як об’єктивний процес розвитку міжнародного бізнесу. Economic security: state, cluster, enterprise. 2020. URL: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-018-6-2 (дата звернення: 03.11.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-16