ФІНАНСОВА МІЦНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

Ключові слова:

фінансова міцність, фінансова безпека, фінансова безпека підприємства

Анотація

У сучасному бізнес-середовищі актуальною та нагальною проблемою для будь-якого підприємства є забезпечення необхідного і достатнього рівня фінансової безпеки, що, своєю чергою, в якості одного з важливих завдань визначає підтримання рівноваги між рівнями платоспроможності та фінансової міцності підприємства. Хоча кожна з цих категорій є складовою фінансового балансу підприємства, фінансова міцність порівняно з іншими фінансовими категоріями сьогодні є набагато менш дослідженою, що зумовлює доцільність з’ясування її змісту.

Проблема фінансової міцності підприємства є предметом розгляду та дискусій багатьох науковців. Зокрема питання змісту, факторів впливу, оцінки запасу фінансової міцності, особливостей забезпечення фінансової міцності на підприємствах висвітлено в працях зарубіжних і вітчизняних учених, а саме: О.Я. Базілінської, М.Д. Білика, Л.А. Лахтіонової, Г.В. Савицької, Ю.М. Тютюнник, Ю.С. Цал-Цалко та ін. Однак, сучасна практика фінансового менеджменту потребує більш ґрунтовних досліджень змістовних характеристик досліджуваної дефініції.

В економічній літературі міцність розглядається як здатність зберігати певні характеристики та властивості цілком або майже незмінними. Відносно активів (пасивів) підприємства міцність визначає такий їх стан, що забезпечує постійну платоспроможність [2]. Вчені [3] визначають, що з такими поняттями як сталість, міцність та постійність пов’язано поняття стабільність. Це проявляється в частоті прояву певного явища, рівновазі, безпомилковості., що в цілому забезпечує ефективність функціонування підприємства.

Фінансова міцність є найважливішою характеристикою фінансово-господарської діяльності підприємства. Якщо компанія фінансово міцна і платоспроможна, вона має перевагу перед іншими компаніями такого ж профілю в залученні інвестицій, отриманні кредитів, виборі постачальників і найманні кваліфікованого персоналу. Нарешті, вона не вступає в конфлікт між державою і суспільством, оскільки сплачує податки до бюджету, внески до соціальних фондів, зарплату працівників, вчасно виплачує дивіденди акціонерам і гарантує погашення кредитів і відсотків банкам [1].

Засновники Value Investing (ціннісного інвестування, інвестування в вартість), Бенджамін Грем і Девід Додд, ввели термін «запас фінансової міцності» у своїй книзі Security Analysis, опублікованій 1934 році. Термін також описаний в книзі The Intelligent Investor Бенжаміна Грема, вперше опублікованої в 1949 році. Грем сказав, що «запас фінансової міцності завжди залежить від ціни, сплаченої», одна на нашу думку запас фінансової міцності (ЗФМ) – це перевищення фактичної чистої виручки над безприбутковим обігом, її сума показує, до якої межі може впасти виручка, щоб не було збитку, або іншими словами – це прибуток, який отримує підприємство» [6] . Найчастіше, аналітики розраховують запас фінансової міцності в процентному, відносному вираженні, прагнучи знайти, наскільки можливе зниження обсягу продажів, що не досягає при цьому порогу рентабельності.

Беручи до уваги думки окремих вчених, також можна ототожнити поняття фінансової міцності підприємства з поняттям його фінансової стійкості щодо різного роду зовнішніх загроз та небезпек, не зважаючи на кризові ситуації в економічному середовищі, що й зумовлює той факт, що фінансова міцність є важливою складовою фінансової безпеки підприємства. 

Таким чином, фінансова міцність підприємства є життєво необхідною для успіху бізнесу. Це ключовий компонент, необхідний для того, щоб бізнес підтримував, розвивався та зрештою повертав капітал власникам. На самому базовому рівні фінансова міцність — це здатність генерувати прибуток і достатній грошовий потік для оплати рахунків і погашення боргів або інвесторам.

Посилання

Бедринець М.Д., Довгань Л.П. Фінанси підприємств [Текст] навч. посіб. / М.Д. Бедринець, Л.П. Довгань. – Київ: Центр учбової літератури, 2018. 292 с.

Ткаченко Н.В. Фінансова стійкість страхових компаній: теоретичні підходи / Н.В.Ткаченко // Фінанси України.– 2009. – №6. – С. 104-122.

Ареф'єва О.В.Економічна стійкість підприємства: сутність, складові та заходи з її забезпечення / О.В.Ареф'єва, Д.М. Городинська // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - № 8(86.) – С. 83-90.

Лопатюк Р.І. Теоретичні аспекти інвестиційного забезпечення підприємств аграрної сфери / Р.І. Лопатюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/210/1/Teoretychni%20aspekty%20investytsiinoho%20zabezpechennia%20pidpryiemstv%20ahrarnoi%20sfery.pdf (дата звернення: 08.11.2022).

Крутов, В. В. Становлення та розвиток недержавної системи безпеки підприємництва в Україні [Текст]: навч. посібник / В. В. Крутов. – К.: Фенікс, 2008. – 406 с.

Benjamin Graham, David Dodd . Security Analysis, 3rd Ed, Whittlesey House, McGraw-Hill Book Co., 1934, р. 725

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-16