ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ ЗЕЛЕНОЇ ЛОГІСТИКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

Ключові слова:

логістика, зелена логістика, сталий розвиток, транспортна галузь

Анотація

Погіршення клімату, зменшення кількості доступних ресурсів, зміна вимог суспільства та потреба забезпечення енергоефективності зумовлюють підвищення актуальності стратегії сталого розвитку у сучасній економіці. Питання відмови від викопного палива та розробка стійких замкнених ланцюгів постачання є критичним питанням. При цьому транспортна галузь є одним з найбільших джерел забруднення та витрат енергії.

Ефективне управління потоками є важливим напрямком забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства, але екстенсивний розвиток логістики призводить до погіршення впливу визначених проблем. Саме це визначає необхідність у забезпеченні інтенсивного розвитку логістики за рахунок використання кращих технологій та оптимізації методів управління на основі принципів сталого розвитку [1, с. 8].
Більшість підприємств довгий час вибудовували свої логістичні системи з врахуванням переважно економічних пріоритетів і формування найбільшого можливого прибутку, але проблемою такого підходу є незначний акцент на далекоглядність у плануванні бізнесу. Ігнорування можливого руйнування довкілля і негативного впливу на суспільство бізнесом може призвести до значних витрат у майбутньому (через втрату ресурсів, санкції і штрафи, скорочення попиту) та погіршення іміджу компанії. Рівномірне планування використання логістичною системою економічних, екологічних та соціальних ресурсів є запорукою створення набагато ефективніших ланцюгів постачання і забезпечення прибутковості бізнесу у будь-якому горизонті планування [1, с. 8].
Напрямок вдосконалення логістики, який враховує цілі сталого розвитку у стратегічному плануванні та передбачає використання сучасних технологій та організаційних підходів для їх вирішення вчені часто називають зеленою логістикою, екологічною логістикою або екологістикою. При цьому термін «зелена логістика» є більш поширеним в англомовній науковій літературі, ніж «екологістика» (за результатом пошуку у Google Academy термін «зелена логістика» згадується 18 300 разів, з них 279 українською; «екологістика» - 755 раз, з них 176 українською). В українських науковій літературі ці терміни вживаються майже рівнозначно, але в іншомовних джерела визначення «екологістика» майже не зустрічається. Також варто зазначити, що термін «екологістика» є складнішим для перекладу, тому для опису екологічної стратегії вдосконалення логістики підприємства більш доцільно застосовувати саме термін «зелена логістика».
Більшість науковців дають досить схожі визначення цим термінам і при аналізі різних джерел можна виокремити такі спільні аспекти більшості понять:
1. системність – акцентують увагу на важливості одночасного застосування сукупності заходів з екологізації, що дозволяє будувати ланцюги постачання зі збалансованим споживанням ресурсів;
2. відповідальність – кожне поняття чітко окреслює сферу впливу концепції на забезпечення сталого розвитку, екологічності, безпеки довкілля чи еко-менеджменту;
3. сфера впливу – стратегія розвитку передбачає впровадження обраних підприємством заходів для покращення окремих аспектів управління потоків ресурсів
4. інтеграція – підхід потребує забезпечення взаємо-сумісності покращень і їх можливостей до взаємодії на рівні ланцюга постачання, що створює основу для переходу до циркулярної моделі створення цінності;
5. синергія – запропоновані заходи мають на меті не лише скорочення еко-деструктивного впливу, а й одночасне підвищення операційної ефективності підприємства та його рентабельності;
6. інновації – розвиток логістики значним чином покладається на новітні зелені та цифрові технології, а також на вдосконалення сучасних організаційних підходів [2, с. 44].
Отже, зелена логістика – це така стратегія управління логістичною системою, що передбачає виконання цілей сталого розвитку на рівні ланцюга постачання за рахунок вдосконалення функціонування ланцюгів постачання новими технологіями та організаційними рішенням.
Розвиток напрямку зеленої логістики передбачає вдосконалення усіх процесів у логістичній системі та покращення функціонування ланцюгів постачання з метою створення замкнених ланцюгів постачання. У межах впровадження концепції зеленої логістики підприємства часто застосовують наступні заходи для таких функціональних сфер:
1. замовлення – інтеграція планування з постачальниками, розвиток стратегічного партнерства, еко-маркування та сертифікація, проведення онлайн-тендерів [3, с. 308];
2. виробництво – модернізація виробництва, акцент на підвищення матеріало- та енерго- ефективності, перехід на екологічні матеріали, роботизація та автоматизація [3, с. 308];
3. інформація – використання новітнього програмного забезпечення та цифрових документів для комунікації та розрахунків [1, с. 11];
4. транспортування – оптимізація маршрутизації за рахунок штучного інтелекту, електрифікація транспорту та перехід на екологічні джерела енергії, краще групування вантажів та акцент на залізничні і морські перевезення [2, с. 45];
5. зберігання – оптимальне планування зон складу, використання програмних рішень для управління запасами та внутрішніх переміщень; підвищення енергоефективності приміщень та електрифікація навантажувачів [1, с.11];
6. розподіл – співпраця з відповідальними дистриб’юторами, покращення упакування продукції та його можливостей до рециклінгу [4, с. 84];
7. повернення – створення зворотних каналів для забезпечення ремонту, повторного використання чи рециклінгу продукції або відходів від її споживання [3, с. 304];
8. управління персоналом – створення безпечних умов праці, активне залучення концепції Lean Production, розвиток трудових ресурсів [4, с. 125].
Потенційні напрямки вдосконалення зеленої логістики постійно розвиваються, оскільки підприємства знаходять нові способи застосування технологічних інновацій та змінюють організаційні підходи в управління ланцюгами постачання. Основними драйверами розвитку логістики на принципах сталого розвитку є споживачі підприємства, інвестори, персонал, політики, організації та інші зацікавлені сторони, які вимагають впровадження відповідних рішень та сприяють розвитку середовища для їх впровадження [3, с. 305].
Із розвитком глобальних комунікацій вплив споживачів на бізнес значно зросла, клієнти стають все більш зацікавленими у споживанні еко-продукції і формують відповідний сегмент попиту. Зі свого боку підприємства повинні дотримуватися вимог клієнтів з метою забезпечення позитивного іміджу, але розвиток цієї сфери також має значні перспективи до створення нових екологічних продуктів і просування їх відповідному сегменті, що може стати додатковим джерелом прибутку [4, с. 38].
Вплив інвесторів та персоналу на екологізації зростає за рахунок конкуренції на ринку, компанія, що дотримується стратегії сталого розвитку, має більші можливості для залучення інвестицій та найму кваліфікованих кадрів. Більш того, працівники є важливим джерелом інновацій для бізнесу, тому зростає їх роль як генераторів ідей та промоутерів стратегії [4, с. 38].
В умовах інтеграції України до ЄС зростає роль державного регулювання та оподаткування викидів вуглецю, що мотивує бізнес до скорочення впливу на довкілля. Ігнорування змін у законодавстві може призвести до значних обмежень та непередбачуваних витрат для бізнесу. Іншим
промоутером сталого розвитку логістики є глобальні організації, які формують стандарти галузі і сприяють поширенню принципів корпоративної відповідальності [4, с. 38].
Ці джерела впливу на розвиток зеленої логістики мають двосторонній ефект: з одного боку створюють механізми для зниження рентабельності та виведення з ринку підприємств, які не дотримуються стратегії сталого розвитку, а з іншого – розвивають позитивне середовище для інноваційного вдосконалення бізнесу за рахунок забезпечення ринкової конкуренції та наукового прогресу. Формується новий ринок, який потребує розроблення нових закритих ланцюгів постачання та екологізації існуючих логістичних систем. Логістика є важливим елементом для підтримки глобального зростання економіки, яке також має трансформуватися для сприяння сталого розвитку.
Отже, зелена логістика – це концепція вдосконалення управління потоком ресурсів на засадах сталого розвитку зі застосування новітніх технологій та організаційних підходів. Вирішення проблем зміни клімату потребує глобальних зусиль, особливо у принципах організації ланцюгів постачання. Включення питань впливу на суспільство та довкілля у стратегію розвитку логістики дозволяє досягнути збалансованого довгострокового розвитку підприємства та підвищення його прибутковості.

Науковий керівник: канд. екон. наук, доц. Луценко І.С.

Посилання

Kumar Anil. Green Logistics for sustainable development: an analytical review. IOSRD International Journal of Business. 2015. №1.1. С. 7-13. URL: https://www.researchgate.net/publication/330422673 (the date of access: 07.11.2022).

Корнійко Я.Р., Валявська Н.О. Понятійний апарат та етапи розвитку екологістики. Економіка та держава. 2019. №1. С. 43-46. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/1_2019/9.pdf (дата звернення: 07.11.2022).

Seroka-Stolka O. The development of green logistics for implementation sustainable development strategy in companies. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2014. №141. С. 302-309. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814054706 (the date of access: 07.11.2022).

Towards Sustainable Logistics. Singapore management university. Green transformation lab: вебсайт. URL: https://gtl.smu.edu.sg/sites/gtl.smu.edu.sg/files/Resources/study_towards_sustainable_logistics.pdf (the date of access: 04.11.2022).

Опубліковано

2023-01-16