ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

цифровізація, інновації, інноваційний розвиток

Анотація

В останні десятиріччя у світі все більшої сили набувають тенденції до цифрової трансформації практично усіх сфер людської діяльності: виробництва, освіти, державного управлінні, побуту тощо. Цифровізація дозволяє забезпечити високу якість і корисність у самих різноманітних видах життєдіяльності, серед яких: замовлення продуктів і послуг через інтернет; віддалена робота (фріланс); електронний банкінг; дистанційна освіта; електронне врядування; автоматизоване проектування, виробництво і збут продукції; штучний інтелект в управлінні механізмами, об’єктами, системами і багато іншого. На процеси цифрової трансформації економіки (життєдіяльності у цілому) все більшою мірою впливають інформаційні комп’ютерні технології (ІКТ) четвертої промислової революції (ІР4.0), яка набирає силу. В останні роки на прискорення цифровізації також чинить потужний вплив світова пандемія COVID-19. На цифровізацю в першу чергу зробили ставку економічно розвинені країни. Це дозволяє їм збільшувати відрив у розвитку економіки і забезпеченні високих стандартів якості життя свого населення від країн, які з тих чи інших причин приділяють недостатню увагу цифровізації. У перспективі цей відрив може стати системним, подолати який буде вкрай важко. Проте цифрова трансформація (передусім, на базі ІКТ ІР4.0) економік країн, що розвиваються і країн третього світу надає шанси на подолання існуючого розриву і переходу до випереджаючого інноваційного зростання. Про це свідчать результати аналізу публікацій зарубіжних науковців, що представляють ці країни [1]. 

Виходячи з викладеного було проведено аналіз перспектив цифровізації економіки України, як бази інноваційного розвитку в руслі концепції інноваційного випередження. Аналіз проведено у два етапи: оцінка поточних позицій України за станом готовності до цифровізації її економіки; обґрунтування можливостей цифровізації як перспективного напряму інноваційого розвитку вітчизняної економіки. 

Згідно [2] до першої десятки країн, що є світовими лідерами цифровізації, входить 8 європейських країн: Швеція, Данія, Нідерланди, Швейцарія, Фінляндія, Норвегія, Німеччина, Великобританія. І лише по одній країні з Азії (Сінгапур – 3 позиція) і Америки (США – 8 позиція). Позиції країн визначено за чотирма вимірами (комплексами факторів), що характеризують здатність національних економік до цифровізації: технології, люди, управління, вплив. За даними [2] за авторською методикою [3] розраховано рівень готовності України до побудови цифрової економіки. Результати показали середній рівень за всіма чотирма вимірами, що свідчить про потенційну можливість цифровізації вітчизняної економіки, проте реалізація цього напряму розвитку пов’язана з підвищеним ризиком. Окреслено очікувані позитивні і можливі негативні наслідки цифровізації економіки України.  

Методом SWOT-аналізу виконано якісну оцінку (за чотирма зазначеними вище вимірами)  перспектив цифрової трансформації вітчизняної економіки. Її доповнено оцінками потенціалу випереджаючого інноваційного розвитку економіки України на засадах цифровізації. 

Запропоновано комплекс рекомендацій щодо удосконалення системи державного регулювання і стимулювання процесів цифрової трансформації вітчизняної економіки на базі ІКТ ІР4.0.

Отримані результати поглиблюють теоретико-методологічні засади управління цифровізацією економіки України в контексті забезпечення умов переходу до випереджаючого інноваційного зростання. Подальші дослідження повинні бути спрямованими на розроблення і наукове обґрунтування організаційно-економічного механізму управління цифровою трансформацією економіки України.

Посилання

Ілляшенко С.М., Ілляшенко Н.С., Шипуліна Ю.С., Райко Д.В. Перспективи і проблеми інноваційного розвитку в умовах четвертої промислової революції. Управління інноваційною діяльністю: теорія і практика: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., професора Витвицької О.Д. Київ: ТОВ «АГРАР МЕДІА ГРУП», 2021. С. 112-131.

Network Readiness Index 2020. URL: https://networkreadinessindex.org/2020/nri-2020-analysis/ (the date of access: 09.11.2022)

Illiashenko, S., Illiashenko, N., Shypulina, Y., Raiko, D., Bozhkova, V. (2021). Approach to assessment of prerequisites for implementation of strategic directions of innovative development of industrial enterprises. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (13 (111)), 31–46

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-16