ПРО ОДНУ МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ВПЛИВАМИ

Автор(и)

Ключові слова:

модель, управління впливами, рівень впливу

Анотація

В повідомленні розглядається задача кількісного оцінювання впливів (інформаційних, політичних, суспільних, рекламних, тощо). Для побудови моделі застосовуються ймовірнісні методи [1, с.113]. Припускаємо, що вплив планується у структурованому середовищі (суспільстві), розділеному на частини  пропорційна часткам , де

                                                                    (1)

Рівень впливу на кожну з частин визначається параметрами: , , які в подальшому підлягають визначенню.

Загальний (усереднений по суспільству) рівень впливу визначається критерієм:

                                                                   (2)

В залежності від поставлених цілей, плануюча сторона може прагнути збільшення, або зменшення критерія (2). Тим самим, отримується задача оптимізації:

                                                                           (3)

При цьому, в задачі оптимізації (1), (3) окрім обмежень, ще можуть додаватися вимоги зменшення ризику прогнозування рівня впливів, тобто умова мінімізації сукупного відхилення критерія (2) від його середнього рівня:

                                                    (4)

Можуть також додаватися і інші умови, що слідують з структури середовища і  обмежень на впливи .

Зауважимо, що вирази (1)-(3) є статистичними аналогами ймовірності, очікуваного значення і варіації випадкових подій, пов'язаних з досліджуваним явищем.

Задача (1)-(3) аналізу впливів набуває вигляду багатокритеріальної (з двома критеріями) задачі оптимізації. При розв'язанні таких задач звичайно знаходять компромісні рішення [2, с.156; 3, с.87]. Серед методів  розв'язання багатокритеріальної задачі використовують: метод аналізу ієрархій, метод головного критерія, метод множин Парето, метод послідовних поступок, методи згортки, тощо.

Зокрема, за методом лінійної згортки [2, с. 149], замінюють (1)-(3) оптимізаційною задачею з критерієм

                                                                       (5)

Задачу (1)-(5) пропонується розв'язувати чисельно за відомими алгоритмами розв'язання однокритеріальних задач [4, с. 64]. Причому в (5) вибір вагових коефіцієнтів  взаємного впливу критеріїв (2) і (4) узгоджується важливістю цих критеріїв для сторін, які приймають рішення. Розв'язок  , задачі (1), (5) буде компромісним розв'язком задачі (1), (2), (4).

Посилання

Коваленко И.Н., Гнеденко Б.В. Теория вероятностей: учебник для университетов и втузов. Киев: Вища школа, 1990. 328 с.

Згуровський М.З., Панкратова Н.Д. Основи системного аналізу: підручник. К.: Видавнича група ВНV, 2007. 544 с.

Катренко А.В., Пасічник В.В., Пасько В.П. Теорія прийняття рішень: підручник. К.: Видавнича група ВНV, 2009. 448 с.

Таха, Хемди А. Введение в исследование операцій, 7-е изд.: Пер. с англ. М.: Изд. Дом Вильямс, 2005. 912 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-16